What influences the efficiency of recruiters and how can it be improved?

Effective recruitment is not an easy task. Some recruitment processes, due to their specificity or industry, can drag on indefinitely, which can have a negative impact on the recruitment team’s work. As a recruitment agency, we strive to improve the efficiency of our team on a daily basis, if we see the need for it. […]

Co wpływa na efektywność rekruterów i jak ją poprawić?

Skuteczne prowadzenie rekrutacji nie jest prostym zadaniem. Niektóre procesy rekrutacyjne, z względu na swoją specyfikę czy branżę mogą ciągnąć się w nieskończoność co może mieć negatywny wpływ na pracę zespołu rekrutacyjnego. Jako agencja rekrutacyjna na co dzień staramy się poprawiać efektywność naszego zespołu, jeśli widzimy taką potrzebę. A, że wymiana wiedzy jest czymś, co w […]

How to prepare for an IT industry job interview?

Regardless of your current position, a job interview in the IT industry can be a pivotal moment in your career. Therefore, it’s worth preparing properly to showcase your skills, experience, and knowledge. The IT industry is not just for tech experts; it offers a wide range of positions, some more technical than others, which could […]

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej w branży IT?

Niezależnie, na jakim stanowisku obecnie pracujesz, rozmowa rekrutacyjna w branży IT może być decydującym momentem w Twojej karierze zawodowej. Dlatego warto odpowiednio się do niej przygotować, aby zaprezentować swoje umiejętności, doświadczenie i wiedzę. Bowiem w branży IT nie pracują jedynie spece od technologii! Jest to branża posiadająca szeroki wachlarz stanowisk, mniej lub bardziej technicznych, które […]

Innovative Recruitment Agency – How We Elevate Industry Quality!

Recruitment agencies are now deeply ingrained in the IT market landscape. Many companies use such services either consistently or on an ad-hoc basis. Due to the high demand, this industry is continuously evolving, creating opportunities for improving quality and implementing innovations. One such innovation we consider is operating in a subscription model, allowing for a […]

Innowacyjna agencja rekrutacyjna – jak podnosimy jakość branży!

Agencje rekrutacyjne są obecnie silnie wpisane w krajobraz rynku IT. Wiele firm korzysta z takich usług stale lub doraźnie. Ze względu na duże zapotrzebowanie branża ta stale się rozwija, a to rodzi przestrzeń na podnoszenie jakości oraz wdrażanie innowacji. Jako jedną z nich traktujemy działanie w modelu abonamentowym, który pozwala na dogłębne poznanie i zrozumienie […]

Recruitment Subscription and Recruitment Process Outsourcing (RPO)

The common operating model of most recruitment agencies is well-known. Typically, it involves paying for hiring a candidate, sometimes even up to three times their salary. In the Polish market, there are also services referred to as Recruitment Process Outsourcing, or RPO, which can be an alternative to the traditional agency model. This model involves […]

Abonament rekrutacyjny a Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Powszechny model działania większości agencji rekrutacyjnych jest doskonale znany. Zazwyczaj polega na tym, że płaci się za zatrudnienie kandydata nawet 3-krotność jego wynagrodzenia. Na polskim rynku dostępne są również usługi nazywane Recruitment Proces Outsourcing, czyli tak zwane RPO, które mogą być alternatywą dla klasycznego modelu agencyjnego. Ten model polega na wyoutsourcowaniu działań HR-owych na zewnątrz.  […]